Oznámenie o poskytnutí dotácie Fotky - Vianočný koncert 2018 v PKO Hudobná náuka - rozpis teórií Elektronická prihláška na štúdium!

UMELECKÁ RADA ŠKOLY

Umelecká rada Súkromnej základnej umeleckej školy DAMA


Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Jej členovia tiež tvoria komisiu pri výbere žiakov na verejné vystúpenia. Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roka.

UMELECKÁ RADA v šk. roku 2017/2018

Marián Burgr                                           riaditeľ školy
Mgr. Viktória Norko Marková DiS.art.     zástupkyňa riaditeľa školy, vedúca PK speváckeho odd.
Mgr. Soňa Uhliarová DiS.art.                  vedúca PK hudobnej náuky
Mgr. Vladimír Žigmund                            správca aScAgendy, vedúci PK gitarového oddelenia
Mgr. Andrej Belej                                     hlavný korepetítor, vedúci PK klavírneho oddelenia
Mgr. Jana Berčíková DiS.art.                  vedúca PK dychového oddelenia
Mgr. Jana Široká DiS.art.                        vedúca PK sláčikového oddelenia
Edita Bonková DiS.art.                            vedúca PK tanečného odboru
Xénia Rejtová DiS.art.                             vedúca PK literárno - dramatického odboru

Pozn. PK = predmetová komisia
18. 1. 2018     1264