Školné

Úhrada školného na školský rok 2018/2019
Informácie ohľadom úhrady školného žiakov v školskom roku 2018/2019:
Pobočka PrešovHudobný odborTanečný odborHerectvoAudio/videoVýtvarný odbor
Prípravné štúdium11,00 €5,00 €---
I., II. stupeň13,00 €12,00 €12,00 €12,00 €12,00 €
Pobočka PrešovHudobný odborFotografia Audio/video
Zbor (samostatne, bez hlavného nástroja)5,00 €-
Kapela (samostatne, bez hlavného nástroja)5,00 €-
Obligát5,00 €-
Štúdium pre dospelých50,00 €50,00 €

Cenník poplatkov a školného v šk. roku 2019/2020 platný od 1.9.2019

PREŠOV: Námestie legionárov 5, Plzenská 2, Jarková 14, ZŠ Šmeralova 25  
      
 HUDOBNÝ ODBORTANEČNÝ ODBORHERECTVOAUDIO a MULTIMED.VÝTVARNÝ ODBOR
Žiacka knižka / ročne         0,50 EUR         0,50 EUR         0,50 EUR         0,50 EUR         0,50 EUR
Rodičovský príspevok/ročne      10,00 EUR      10,00 EUR      10,00 EUR      10,00 EUR      10,00 EUR
Prípravné štúdium/mesačne      11,00 EUR         8,00 EUR   
I., II. Stupeň / mesačne      14,00 EUR      12,00 EUR      12,00 EUR      12,00 EUR      12,00 EUR
Zbor(bez hlavného nástroja) / mes.         5,00 EUR    
Kapela(bez hlavného nástroja) / mes.             –   EUR    
Obligát / mes.      10,00 EUR    
Štúdium pre dospelých       60,00 EUR    
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
Sedlice     
      
 HUDOBNÝ ODBORVÝTVARNÝ ODBORTANEČNÝ ODBOR  
Žiacka knižka / ročne         0,50 EUR         0,50 EUR         0,50 EUR  
Rodičovský príspevok/ročne      10,00 EUR      10,00 EUR      10,00 EUR  
Prípravné štúdium/mesačne         7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne         9,00 EUR         7,00 EUR         7,00 EUR  
Pozn.: Hudobný odbor – Predmet HUSLE = oslobodené od poplatku 9 €, RP platí 10 €. 
Ak jeden žiak navštevuje aj HO aj TO (VO), na TO má zľavu, platí 3,- €.     
Skratka HO = hudobný odbor     
      
      
ELOKOVANÉ PRACOVISKO:     
SVINIA     
      
 HUDOBNÝ ODBOR    
Žiacka knižka / ročne         0,50 EUR    
Rodičovský príspevok/ročne      10,00 EUR    
Prípravné štúdium/mesačne         7,00 EUR    
I., II. Stupeň / mesačne         9,00 EUR    
  • Možnosť uplatnenia „Vzdelávacieho poukazu“ (vydávajú ho ZŠ a SŠ) vo výške 30,- €
  • (VP prijímame do 25. septembra 2018 pre šk. rok 2018/2019).
  • Rodičovský príspevok: 10,- €
  • Žiacka knižka: 0,50 € (pre hudobný a tanečný odbor)

 

ÚDAJE K ÚHRADE ŠKOLNÉHO:

Číslo účtu: SK22 0200 0000 0033 8262 2254 (VÚB banka)
VS: 20182019
Doplňujúci údaj: Meno a priezvisko žiaka (meno učiteľa)

(POZOR: pri vklade na účet uvádzajte prosím do poznámky celé meno žiaka/prípadne aj odbor, za ktorý platíte, aby sa predišlo nezrovnalostiam – máme viacero žiakov s rovnakými priezviskami)

V Prešove dňa 30.6.2018